تاریخ : سه شنبه 27 بهمن 1394 | ساعت 20 و 20 دقیقه و 20 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات
طبقه بندی: من، جدایی، تنهایی، انتظار،

تاریخ : سه شنبه 27 بهمن 1394 | ساعت 14 و 14 دقیقه و 14 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات
تاریخ : سه شنبه 27 بهمن 1394 | ساعت 10 و 10 دقیقه و 10 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات
طبقه بندی: من، تنهایی،

تاریخ : سه شنبه 27 بهمن 1394 | ساعت 03 و 03 دقیقه و 03 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات
طبقه بندی: من، تنهایی،

تاریخ : سه شنبه 27 بهمن 1394 | ساعت 02 و 02 دقیقه و 02 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات
طبقه بندی: من، تنهایی،

تاریخ : سه شنبه 27 بهمن 1394 | ساعت 00 و 00 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات