از سکـــوتــم بتـــرس . . . !
وقتــی که ساکـــت می شوم . . .
لابـد همــه ی درد دل هایــم را بــرده ام پیش خــــدا . . .
بیشتر که گوش دهــی . . .
از همــه ی سکوتـــم . . .
از همــه ی بودنــم . . .
یک " آه " می شنـــوی . . .
و باید بترســی . . .
از " آه " مظـلـومـی که فریــاد رسـی جز خـدا
ندارد ...